Info & Voorwaarden

1. Huidig reglement is gepubliceerd in de catalogus van de veiling die gratis aan de aanwezigen aangeboden wordt. Alle deelnemers aan de veiling worden beschouwd als hebbende kennis ervan en het reglement zonder voorbehoud te hebben aanvaard.
2. Met het oog op het toepassen van huidig reglement dient te worden verstaan onder paard elk volwassen paard, veulen of embryo.
3. Het betreft een veiling van paarden in eigendom van De Dwerse Hagen BVBA, Hageweg 5; 2860 St-Katelijne-Waver, BTW-plichtige persoon (btw: BE 0462.399.592), waarbij alle paarden verkocht worden met toepassing van 21% BTW, tenzij speciale regeling met uitvoer, intracommunautaire levering of speciaal regime van winstmarge. Iedereen mag zich op voorhand komen informeren bij Ceulemans Kristel , verantwoordelijke voor de boekhouding (0032/474/898.552). De veiling vindt plaats met hulp van een veilingmeester.
4. Ieder paard dat op de veiling voorgesteld wordt zal aan de hoogste bieder toegewezen worden. - De betaling gebeurt contant, binnen de 5 dagen na de datum van de veiling. De cheques met bankwaarborg worden aanvaard.
- Normalerwijze wordt het verkoopbedrag met 21% BTW verhoogd, tenzij speciaal regime.
5. Bij verkoop op de veiling, wordt een verkoopovereenkomst ondertekend, waarop de gegevens (naam, adres, evt BTW nummer) van de koper genoteerd worden, en die tekent voor akkoord van de verkoopovereenkomst.
6. Gedurende twee dagen vóór de datum van de veiling hebben de kandidaat-kopers, eventueel bijgestaan door hun veearts, de gelegenheid om de paarden te bekijken;, ze aan het werk te zien en ze te berijden, na contact met de organisatoren.
7. Alle paarden (behoudens veulens en embryo’s) werden voorafgaandelijk aan een diergeneeskundig onderzoek met inbegrip van röntgenfoto’s onderworpen. De diergeneeskundige verslagen kunnen ter plaatse geraadpleegd worden. Alles is in overleg gebeurd met dierenarts Frederik Dewulf, dewelke mag gecontacteerd worden voor meer info, de dag van de veiling zelf zal hij daarvoor beschikbaar zijn, vanaf 14u tot 19u.
- Eveneens, indien zij het wensen, kunnen de kandidaat-kopers bij de voorstelling vóór de veiling door hun eigen veearts bijgestaan worden.
- De kandidaat-kopers hebben dan ook een perfecte kennis van de fysische toestand van het paard op de dag van de verkoop.
8. Gelet op hun aard kunnen noch de veulens (onder de 18 maanden) noch de embryo’s het voorwerp van een bruikbaar standaard diergeneeskundig onderzoek uitmaken. Hun verkoop vindt dan ook plaats op het risico van de koper.
9. De beschrijving van de paarden wordt ten indicatieve titel en ter goede trouw door de verkopers in de catalogus weergegeven.
10. Op het moment van de veiling en het ontstaan van de verkoopsovereenkomst wordt de koper beschouwd als eigenaar, met alle risico’s aangaande het houden van een paard. De koper zal zorg dragen voor de transport van het paard, en evt verzekering om bepaalde risico’s (sterfte/koliek) in te dekken. De verkopers zullen al het nodige doen om alles zo vlot mogelijk te laten verlopen. De bedoeling is dat de paarden binnen de 5 werkdagen afgehaald en afgerekend worden. Als dit problemen zouden geven, kunnen er afspraken gemaakt worden tussen verkoper/koper. Vanaf de toewijzing, zijn de verkochte paarden onder de verantwoordelijkheid van de koper. De verkoper blijft eigenaar van de paarden tot volledige betaling van het verkochte paard.
11. Ingeval van geschillen met betrekking tot de interpretatie en de uitvoering van huidig reglement zal uitsluitend de Nederlandse tekst gelden. Alléén de Belgische wet is van toepassing en alléén de rechtbanken van het Arrondissement Mechelen zullen bevoegd zijn.